JAVNI SEKTOR
JAVNI SEKTOR

257,3 mil kn
VRIJEDNOST PROJEKATA

186,2 mil kn
VRIJEDNOST EU SREDSTAVA


  • Nabavljeno 35 autobusa
  • Izgrađene 2 poslovne zone
  • Više od 30 studija izvedivosti sa analizom troškova i koristi (ukupna vrijednost 2,3 mlrd kn)
KLIJENTI

Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o.
Komunalno društvo Autotrolej d.o.o.
Grad Čazma
Grad Pula
Grad Poreč
Grad Sveta Nedjelja
Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS
Povijesni i pomorski muzej Istre
FZOEU
Grad Beli Manastir
Grad Našice
Grad Novigrad
Grad Sinj
Grad Vukovar
Grad Zagreb
HEP Toplinarstvo d.o.o.
Istarska županija
MRRFEU
Općina Barban
Općina Darda
Plinacro d.o.o.
Županijska lučka uprava Zadar